hpf-logo

eivind froenKina har vært en av norsk misjons viktigste misjonsmarker. Mange norske misjonærer har gjennom årenes løp ha si virke i de e landet. Navn som Marie Monsen blir fremdeles husket, og nev- nes med respekt av mange kinesiske kristne ledere. Hun kalles av mange i Kina for husmenighetenes mor.

I løpet av de siste 200 årene siden misjo- næren Robert Morrison kom l Kina har landet opplevd en drama sk og nesten utrolig åndelig utvikling. Dersom vår misjonsinnsats i et land skal kunne være e ek v er det vik g at vi forstår den åndelige utviklingen i landet. I Ma . 13 sammenligner Jesus menighetens dsal- der med års dene. Det er en d for å så, det er en d for vekst og det er en d for innhøstning. Dersom en bonde om høsten fremdeles virker og arbeider som om det var så d vil hans arbeid i stor grad være l liten ny e. De e er et vik- g perspek v for oss som fremdeles ønsker å være involvert i det Gud gjør i Kina.
Misjon har historisk kunne bli se på som en virksomhet som har gå fra Ves- ten l resten. Misjon har bestå av hvite misjonærer som har brakt evangeliet ut l de unådde folkeslag. Denne den er de ni vt over i Kina.

Kinas moderne misjonshistorie kan inn- deles i 4 perioder.
Første periode kan vi kalle Til Kina (1807 -1949). De e var de vestlige misjonære- nes epoke. Tusenvis av misjonærer fra hele den vestlige verden kom l Kina. De første 50 årene var det særlig i kystom- rådene de virket. Da Hudson Taylor kom l Kina i 1854 og etablerte China Inland Mission begynte misjonærene å reise innover i landet. Mange norske misjo- nærer var med på de e og Henan ble på mange måter et sentrum for norsk mi- sjon i Kina. I løpet av disse årene etab- lerte misjonærene over 6000 skoler, 19 universiteter og mer enn 900 sykehus. Denne perioden var preget av mye mot- stand og forfølgelse. Mange steder ble utlendingene beskrevet som ”utenlandske djevler”. Det var mange martyrer både blant kinesiske kristne og blant misjonærene. Bare under Bokser- opprøret regner vi med at 236 misjonæ- rer og over 23000 kinesiske kristne ble drept. Paul Ha away har i sin bok om Kinas martyrer anslå at over 250.000 kristne har bli drept på grunn av sin tro i Kina før Mao tok makten i 1949.

BARE KINA
Den neste periode kan vi kalle Bare Kina (1949-1977). Da Mao hadde ta makten var det ca 700.000 kristne i Kina. Mao utviste alle misjonærene, stengte alle kirkene, gjorde Bibelen l en forbudt bok og sendte de elste pastorene i fengsel. En intens forfølgelse ble sa i gang. Mange falt fra troen. I Vesten så man med forferdelse på Maos brutale overgrep. Under Kulturrevolu- sjonen var det mange kristne ledere som lurte på om kristendommen hadde bli utradert fullstendig i Kina. Men igjen demonstrerte Gud at Han kan ta det djevelen har tenkt l ødeleggelse og vende det om l velsignelse. Gud valgte å bruke Mao l å rense sin menighet. Gjennom forfølgelse og lidelse skjedde en lutring av de kristne. Misjonærene hadde brakt evangeliet l Kina. Men de hadde også brakt med seg sine doktri- ner og teologiske kjepphester. Hundre- vis av ulike organisasjoner og kirkesam- funn hadde bli etablert. Misjonærene hadde delt Kina mellom seg slik at hver gruppe hadde si eget område. Kinesisk kristenhet var bli kopi av Vesten med mangel på enhet, med par er og mot- setninger og en mengde kirkesamfunn.
Forfølgelsen som Mao sattee i gang renset menigheten for vestlig kultur og før- te de kristne sammen på en helt ny må- te. Grunnlaget var lagt for verdenshisto- riens største vekkelse.

SAMMEN MED KINA
Den tredje periode kan vi kalle Sammen Med Kina (1977-2000). Da Deng kom l makten begynte dørene l Kina igjen å åpne seg. Vestlige kristne kk e er hvert anledning l å reise inn i Kina. E er hvert kunne noen virke i det skjul- te som teltmakere. De lærte språket og kom i kontakt med kinesiske kristne. De kk være vitne l kirkehistoriens desidert største vekkelse. Skarer ble vunnet for Jesus. I denne perioden ble husme- nighetsne verkene etablert. Gud reiste opp mange sterke åndelige ledere i Kina. De vestlige kristnes rolle var nå forand- ret fra å lede l å samarbeide med. Part- nerskap er et nøkkelord for å beskrive den nye relasjonen mellom kinesere og misjonærer.
Behovet for Bibler og undervisning var enormt. På 80 tallet manglet de este kristne og mange pastorer sin egen Bi- bel. Jeg kjenner mennesker som kan fortelle om hvordan de sa i mevis og skrev Bibelen av for hånd. Her kk vest- lige kristne u øre en svært vik g tjenes- te. Hundretusenvis av Bibler ble båret over grensen fra Hong Kong. Utenlands- ke pastorer og bibellærere begynte i hemmelighet å reise rundt i Kina. De kk være l uvurderlig hjelp og oppmunt- ring.

UT FRA KINA
Vi har nå kommet inn i den erde epo- ken: Ut fra Kina (2000 -)
Husmenighetsbevegelsene i Kina har nå bli sterke og livskra ige. De har i stor grad grepet Tilbake l Jerusalem- visjonen. Vinteren 2000 gikk 39 kinesis- ke misjonærer over grensen l Burma. De este ble arrestert, men noen kom gjennom. De e ble på mange måter starten på en epoke vi bare så vidt har se begynnelsen på. Kina er på vei fra å være verdens største misjonsmark l å bli en nasjon som sender ut tusenvis av misjonærer.
I løpet av de siste årene har det bli etablert mange hemmelige trenings- sentre. Der dyk ggjøres misjons- kandidater l tjeneste.
En del har allerede reist ut. De opererer i dag i Midtøsten og i alle landene i randsonen rundt Kina.
For 8 år siden var jeg sammen med le- derskapet for de største husmenighets- bevegelsene i Kina. De delte frimodig om hvordan de ønsket å sende ut kine- siske misjonerer. De sa at de ønsket å gi ende av si lederskap l misjon. Da vi spurte dem hvor mange de e ville være anslo de tallet l ca 100.000.
De e har både bli misforstå og la erliggjort av mange vestlige ledere. Jeg har selv hørt spydige og nedlatende kommentarer.
De e tallet betyr ikke at disse hundre tusen står oppmarsjert på grensen eller for den får sin opplæring. De e er ki- nesernes drøm og visjon. Det er de e de strekker seg e er.

Personlig tror jeg det er fullt mulig. Ja jeg tror de over d kommer l å sende ut langt ere enn hundre tusen misjo- nærer.
Kanskje du også har hørt de klassiske innvendingene; De mangler utdannelse, de este kinesiske kristne er enkle men- nesker fra landsbygden som i liten grad vil være i stand l å fungere som misjo- nærer i andre kulturer.

Kanskje vi med vårt fokus på alle vans- kelighetene glemmer noe helt funda- mentalt. For snart 2000 år siden sto Je- sus foran 12 enkle menn fra et bort- gjemt, li lbakestående område som ble kalt Galilea. Han ga disse 12 et opp- drag som får kinesernes visjon l å blek- ne. Gå ut i all verden, sa han og forkynn evangeliet for alle mennesker. Men han fortalte dem også hemmeligheten l at det var mulig for dem å u øre oppdra- get, da Han la l: Meg er gi all makt i himmelen og på jorden.
De e er også de kinesiske kristnes hem- melighet.


kinesisk symbol
Kinesisk Kristent symbol 

Bli med og bidra!
Har du:
-Vitnesbyrd eller aktuelt stoff du ønsker å dele?
-Idèer om forbedring/utvikling av siden?

jon
Send til:
webredaktør, John Lehre
Tlf: 920 73 139
Mail: john.lehre@hebb.no
Postadresse: Fjordtun Evangeliesenter, Fjordlinna 962,
2750 Gran
 
 
hpf-icon Hadeland pinsefelleskkap består av tre kommuner, Jevnaker, Lunner og Gran. Pinsebevegelsen har en menighet i hver kommune i tillegg til Evangeliesenterets avdeling Fjordtun.
Les mer  blank

Send oss en melding:

Logg inn nettredaktører