logo jaren

I 1935 var en del venner samlet på Trudvang for å danne menighet.
Ludvig Kirkeby, som skulle komme til å bety mye for menigheten fremover, og forstander Erling Strøm fra Oslo var tilstede for å være behjelpelige med å ordne det som måtte til.

Som leder for den nystartede menigheten ble valgt Oskar Aas. Menigheten ble kalt Jaren Pinsemenighet.

På menighetens første årsmøte den 28.3.36 ble Marthin Bekkelund valgt til leder. Det var også valg på Eldstebrødre og Menighetstjenere.
Eldsterådet besto kun av menn, men som menighetstjenere ble både kvinner og menn valgt.

Alle oppgavene i menigheten ble godt ivaretatt og det ble også valgt en leder for søndagsskolen, det var Karl Nyhus.
Han var en ivrig sjel, og bodde også noen år i leiligheten i lokalet.
Det har blitt meg fortalt at et år solgte han 400 julehefter til folk rundt omkring i bygda.

Søndagsskole ble holdt hver søndag, bønnemøte hver lørdag og musikkøvelse var det hver onsdag.

Ved utgangen av 1936 teller menigheten 24 medlemmer.

Det ble til dels harde år for menigheten frem til 1941.
Men en februar dag i -41 ble en gledens dag for menigheten.
Kristian Torgaldsen hadde lenge bedt til Gud om hjelp for hva som kunne gjøres for å få litt fart i virksomheten her. Nå kom svaret.
Torgaldsen kom i forbindelse med menigheten Salem, Oslo. Han spurte om de kunne være behjelpelige med møtevirksomheten her og å støtte stedet her.

Ludvig Kirkeby og forstander Strøm m.fl. fra Salem Oslo kom til dette møtet.
Det ble da fattet enstemmig vedtak om at Jaren Pinsemenighet skulle bli bønnering under Salem Oslo.


Vennene på stedet var glade og takknemlige til Gud fordi han hadde hørt deres rop om hjelp.

Året 1941 ble på mange måter et begivenhetsrikt år for menigheten.
Det ble startet teltvirksomhet og over 500 var samlet da teltet skulle innvies.

Samme år flyttet Kirkeby og frue til Jaren og bosatte seg her.
De gikk inn med stor iver for arbeidet i bønneringen, både med åndelig og økonomisk hjelp.
I protokollen fra 22.6.47 har Alfred Johannesen skrevet noen ord om hvor takknemlige vennene var for at de fikk ha Kirkebys iblant seg.
Han skriver at de nå har bodd på Jaren siden 1941 og at Gud har brukt dem til å føre mange til frelse og at de har vært til stor trøst og oppmuntring på veien i disse årene. Ja, han utrykker det så sterkt at han sier at han håper de vil bli på stedet helt til Jesus kommer igjen.

Slik ble det allikevel ikke, men Gud var trofast og virksomheten fortsatte. Opp gjennom årene har mennesker blitt frelst og nye tillagt menigheten.

Som kjent er jo dette lokalet Folkets Hus som Jaren Arbeiderlag bygde.
Menigheten hadde en del møter her før bønneringen leide lokalet til møter.

Da lokalet skulle selges ble det solgt til en privatperson. Ludvig Kirkeby som gjerne ville kjøpe stedet til menighetslokale for vennene her på stedet var for sent ute. Lokalet var igjen solgt til Rolf Helgerud. Han var litt kjent med Kirkeby, og fikk høre at han gjerne ville kjøpe lokalet til møtelokale. Han syns det var leit at han hadde kommet i veien for Kirkeby. Han ville derfor at lokalet skulle benyttes til møtevirksomhet.
Men han nøyde seg ikke med dette. Dere trenger vel benker sa han, og benker til ca.300 sitteplasser ble kjøpt inn på Helgeruds regning.
Også kopper og skåler ble innkjøpt og Helgerud kostet også dette.

Nå begynte møtevirksomheten for fullt i dette lokalet.

I 1947 ble det bestemt at det skulle være friluftsmøter utenfor Skaugerud bakeri på Jaren. Møtene ble holdt på søndag ettermiddag frem til kl.19.00.
Det var mange som møtte opp for å høre Guds ord i tale og sang.

Når jeg leser i protokollene fra alle år med virksomhet så er det oppmuntrende å se hvordan vennene i alle ting tok Gud med på råd.

De henvendte seg alltid til Gud for å få visdom til å ta avgjørelser og å vandre videre i den gjerning som han hadde lagt på hver enkelt.

Det var også et brennende ønske hos vennene om å få være med å føre ufrelste sjeler til liv i Gud.

Da vinteren satte inn i -47 foreslo Harald Østvang at det skulle tas opp et ekstra offer til ved for vinteren. Alle måtte være med og det var enighet hos alle at dette måtte til.

Da de vedtok å kalle en evangelist ble det bestemt at alle skulle be til Gud over saken i ei uke.

Menigheten hadde egen barnemusikk og syn for at dette burde utvikles videre.
Sitat fra protokollen: vi har så mange flinke musikanter, men ingen til å lære dem noe mer. Måtte Gud sende oss noen til å ta seg av barnemusikken og så til sist, men ikke minst at de må bli herlig frelst og tre inn i menighetsmusikken. La oss be om dette. Sitat slutt.

Vi går videre til 1950 - Ivar Trannum hadde virket i menigheten hele året og et rikt år hadde det vært. Han gav vennene oppmuntrende ord om trofasthet og iver i tjenesten. Men, sa han, jeg ønsker at dere skal bli ivrigere til å vitne. (Nå kan dere ikke få mer enn 1,5 i karakter sa han spøkefullt.)

I 1951 begynte vennene å drøfte om de skulle stå som egen menighet.
De ble da enige om å be mye til Gud om dette i en mnd, for så å komme tilbake til saken.
Igjen ser vi at det ikke ble tatt forhastede beslutninger, de tok Gud med på råd og ventet på hans ledelse.

Først på menighets møte i mai -52 ble saken tatt opp igjen og ved en prøvevotering angående utskilling fra menigheten Salem Oslo var det 13 som stemt for og 5 imot.

Saken ble tatt opp igjen i 1961 og i mars 1962 var bønneringen samlet til møte for å danne egen menighet.
Vi hadde da stått som bønnering under Salem Oslo fra 8.2.1941, altså i vel 20 år.

Det var nå en enstemmig venneflokk som gikk inn for å danne en selvstendig menighet. Menigheten ble kalt Pinsemenigheten Salem Jaren.
Kristian Bækkelien ble valgt til leder.

Nå kom en rik tid for menigheten.
Det var mye folk på møtene og stor aktivitet, og i 1958 teller menigheten 54 medlemmer.

I protokollen fra 4.12.60 står det at det ble referert til et skriv fra Rolf Helgerud hvor det står at han ønsker å overdra lokalet til vennene på Jaren uten betaling.
Menigheten som da var Bønnering under Salem Oslo hadde ingen juridisk mulighet til å overta noe skjøte og det ble derfor overdratt til Pinsemenigheten Salem Oslo.

Så i november 1970 kom nok en stor dag for Menigheten Salem Jaren.
Etter en del purringer og påtrykk fra menigheten her til Salem Oslo om å få overtatt skjøte på lokalet vederlagsfritt, kom forstander og eldstebrødre fra Salem Oslo for å overrekke menigheten her på Jaren skjøtet.
Dagen var kommet da Menigheten Salem Jaren hadde eget lokale.

I 1977 ble det oppsatt et tilbygg til lokalet. Dette inneholder et evangelistrom, et lite kjøkken, ny inngang, et soverom og sanitæranlegg.

Under denne prosessen var Johan Nordheggen primus motor. Sammen med Søren Gulstuen og Håkon Lehre gjorde han en uvurderlig jobb for lokalet.
Johan har vært og er fortsatt ivrig og til stor nytte når det gjelder å holde lokalet i orden til enhver tid.

Menigheten fikk i en rekke år oppleve mange fine møter og flere sjeler ble frelst. Storsalen var som regel fullsatt på møtene, og av og til måtte også lillesalen benyttes i tillegg.

Av stedets venner som gjorde en stor innsats her på Jaren kan vi nevne Harald Østvang, Alfred Johannessen med flere som vi minnes i stor takknemlighet. Vi vil også minnes Ludvik Kirkeby m. frue for den store innsats de utførte på Jaren.

Vi minnes også mange trofaste Herrens tjenere som virket i kortere eller lengre tid på Jaren til stor velsignelse og fikk lede mange til Jesus.
Disse har lagt ned vandringsstaven og er hjemme hos Herren. Vi kan nevne noen få av disse: Olaf Deila, Martin Hansen, Bjarne Berg, Odd Lie, Ragnvald Johansen, Ivar Trandum, Reidar Simonsen, Karl Nygaard med flere.
Vi minnes disse våre kjære forkynnere med takk og ærbødighet for den tiden de fikk virke her på Jaren.
*********************************************

I 1995 tok Rolf Ekeberg over som leder etter Kristian Bækkelien og han er fortsatt leder for menigheten.

Menigheten som i dag teller 48 medlemmer driver arbeid på mange områder.

Musikklaget:
Musikklaget på Salem har vært i virksomhet i mange år.
Vi har venner med oss i dag som har vært med i alle disse år.
Her kan nevnes to søstre. Gudrun Lien og Alvhilde Nordheggen.
Musikklaget har i mange år og frem til i dag fått forsterkninger ved at flere har sluttet seg til denne tjeneste.
I mange år var Helga Bækkelien musikalsk leder.
Alvhilde og Johan Nordheggen har også vært ledere og Johan har stått trofast med i mange år med trekkspillet. I dag er Karin Ekeberg leder.
Musikklaget har vært aktive i alle år og stilt opp på våre møter.
Ved siden av dette har aldershjem og sykehjem i vårt distrikt jevnlig blitt besøkt med sang og musikk.
De har også vært aktivt med på friluftsmøtene som vennene hadde både på Skaugerud og i Briskebyen.
Vi vil her benytte anledningen til å takke musikklaget for trofast tjeneste i gjennom mange år.

Søndagsskolen:
Har vært drevet i mange år. I 48 år var Harald Østvang leder og hadde søndagsskole hver søndag. Han hadde da i mange år hjelp av Sigurd Lehre.

Nå er det forstander Rolf Ekeberg og Erland Ekeberg som står som ledere og barna samles annenhver søndag.
Barna som kommer er ivrige og det glade budskap om Jesus blir sådd i barnehjertene.
Søndagsskolen samler inn penger til barnehjemmet Happy Home i Thailand.

Vi ønsker stadig at flere barn skal finne veien til søndagsskolen, samtidig er vi takknemlige til Gud for de som kommer og muligheten vi har til å være med å forkynne til barna.

Barneklubben Activitus:
Høsten 2001 startet vi opp med barneklubb annenhver mandagskveld.
Tilbudet er i første omgang tenkt til barn i barneskole-alder.
Hele menighetslokalet tas i bruk på samlingene med både sang, andakt, utlodning og hobbyaktiviteter.

En av romjulsdagene har barneklubben og søndagsskolen felles juletrefest hvor hele familien blir invitert til fest.

Felles ungdomsmøter:
En gang i mnd på Jaren misjonshus.
Med appell, lovsang, bønn, fellesskap, humor, spill, kiosk.......
Ungdomsmøtene på Jaren har et sterkt tverrkirkelig utspring, med en kjerne på 10-15 frelste ungdommer fra bl a Moen bedehus, Jaren misjonshus og Salem Jaren.

Ukentlige møter og bønnemøter:
Søndagsmøter, familiemøter, evangeliesentermøter, misjonsmøter, Israelsmøter, bønnemøter, bibeltimer.
På våre møter er det sang/lovsang, tale. Vitnesbyrd, bønn/forbønn, kollekt, bevertning....

Formiddagstreff:
Tredje torsdag i mnd samles vi til formiddagstreff.
Her er det mye sang, andakt, bevertning, offer til evangeliesentret, sosialt samvær.

Dette samler mange eldre hver mnd og vi opplever at Gud står med og velsigner denne gjerning.
****************************************

Vi er takknemlige til Gud som har vært trofast imot oss i alle år og velsignet oss og vårt virke så rikelig.

I dag feirer vi menighetens 70 års jubileum og kan se tilbake på mange rike år med Herren.
Ingen vet hva de neste år vil bringe oss, men vi vet at vi er nærmere målet nå enn da denne menighet ble stiftet.
Måtte vi alle få nåde fra Gud til å stå fast i den siste tid og se på de som har gått foran oss og følge etter deres eksempel på troskap.

Gud har vært med og vil fortsatt være det, for han har sagt i sitt ord at han vil ingenlunde slippe oss og ingenlunde forlate oss!


Skrevet av Rut B. Jørgensen


Kortfattet historikk:

1935: Menigheten ble dannet, og kalt Jaren pinsemenighet. Oskar Aas ble valgt til leder.
1936: Menighetens første årsmøte ble holdt, og Martin Bekkelund ble valgt til ny leder.
1937: Alfred Johannessen ble valgt til ny leder.
1941: Menigheten ble etter enstemmig vedtak besluttet å være bønnering / utpost under Pinsemenigheten Salem Oslo. Menigheten drev teltmøtevirksomhet, og samlet opp mot 500 mennesker. Men fast møtevirksomhet ble fra dette året holdt i lokalet menigheten i dag eier (daværende Folkets Hus). Huset var blitt solgt til direktør Rolf Helgerud, men han ville at lokalet skulle benyttes til møtevirksomhet, og kostet bl.a. benker til 300 personer.
1945: Harald Østvang ble valgt til ny leder.
1952: Alfred Johannessen gikk inn i en ny periode som leder.
1957: Harald Østvang fikk sin andre periode som leder.
1959: Kristian Bækkelien ble valgt til ny leder.
1960: Helgerud ønsket å overdra lokalet til menigheten, uten betaling. Skjøtet ble overdratt til Salem Oslo.
1962: Etter enstemmig vedtak ble bønneringen igjen selvstendig menighet. Menigheten ble kalt Pinsemenigheten Salem Jaren.
1967: Johan Nordheggen ble valgt til ny leder.
1970: Menigheten overtok skjøtet på lokalet fra Salem Oslo vederlagsfritt.
1972: Kristian Bækkelien gikk inn i en ny periode som leder.
1984: Johan Nordheggen fikk sin andre periode som leder.
1986: Etter nærmere 50 år som søndagsskolelærer, gav Harald Østvang seg.
1988: Kristian Bækkelien fikk sin tredje periode som leder.
1995: Rolf Ekeberg ble valgt til ny leder. Han er leder fortsatt.

Info

Besøksadresse:
Salem Jaren, Merrabakka 6, 2714 Jaren

Postadresse:
Salem Jaren, Pb 110, 2714 Jaren

Forstander: 
Odd Arne Gresberg
tlf: 984 829 80  mail: o.a.gresberg@gmail.com

Eldstebror
Karl Erik Bjølverud
tlf : 990 26 677 mail: karlerikbjolverud@hotmail.com

Ungdomskontakt:
Stein J Nybakken
tlf: 970 46 776  mail: stein_nybakken@hotmail.com

Adm.ansvarlig:
Erland Ekeberg
tlf. 986 72 918  mail: erland@salemjaren.no

Ønsker du forbønn, eller har en annen henvendelse, bruk skjema til høyre, eller du kan ringe Tlf: 993 21 129

 

Eldstebror Karl Erik Bjølverud, mail karlerikbjolverud@hotmail.com, tlf 99026677

Send oss en melding

Kart